Ostoksia ei voi tehdä yksityisen selailun aikana

Last updated 26 Feb 2018

EU-US Privacy Shield -käytäntö

Jeunesse on hyväksynyt tämän EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield (" Käytäntö ") riittävän Tietosuojan toteuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Tämä Käytäntö koskee kaikkien sellaisten Henkilötietojen käsittelyä, jotka Jeunesse saa Euroopan unionissa ja Sveitsissä asuvilta Asiakkailta.

Jeunesse noudattaa USA:n kauppaministeriön määrittämiä EU-US Privacy Shield -puitteita ja Sveitsi-US Privacy Shield -puitteita, jotka koskevat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Sveitsissä asuvien Yksityisasiakkaiden henkilötietojen keräystä, käyttöä ja säilytystä. Jeunesse on vakuuttanut noudattavansa EU-US Privacy Shield -käytännön Tietosuojaperiaatteita, jotka koskevat ilmoittamista, valintaa, vastuuta luovuttamisesta eteenpäin, tietoturvaa, tietojen eheyttä ja käyttötarkoituksen rajoittamista, pääsyä tietoihin, takautumista, täytäntöönpanoa ja vastuuta. Jos tämän tietosuojakäytännön sisältämien käytäntöjen ja EU-US Privacy Shield -tietosuojaperiaatteiden välillä on ristiriitaa, Privacy Shield -tietosuojaperiaatteet ovat aina ensisijaisia. Voit lukea lisää EU-US Privacy Shield -ohjelmasta ja käydä sertifiointisivullamme osoitteessa t https://www.privacyshield.gov.

Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomissio (FTC) on oikeudenkäyttövaltainen viranomainen asioissa, jotka liittyvät Jeunessen EU-US Privacy Shield -käytännön vaatimusten noudattamiseen.

Kaikkien Jeunessen työntekijöiden, jotka käsittelevät eurooppalaisia ja sveitsiläisiä Henkilötietoja, on noudatettava tämän Käytännön mukaisia Periaatteita.

Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on selitetty tämän Käytännön Kohdassa 14.

I. Soveltamisala

Tämä Käytäntö koskee kaikkien sellaisten Euroopan unionissa tai Sveitsissä asuvien Yksityisasiakkaiden Henkilötietojen käsittelyä, jotka Jeunesse saa haltuunsa Yhdysvalloissa. Jeunesse tarjoaa tuotteita ja palveluita sekä yrityksille että kuluttajille.

Tämä Käytäntö ei koske tietoja, joista yksityishenkilöä ei ole mahdollista tunnistaa, eikä tilanteita, joissa käytetään salanimiä. (Salanimien käyttö tarkoittaa nimien tai muiden tunnistetietojen korvaamista muilla tiedoilla siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa.)

II. Vastuut ja hallinta

Jeunesse on nimittänyt oikeudellisen osastonsa valvomaan tietosuojaohjelmaansa, johon kuuluvat myös EU:n ja Sveitsin Privacy Shield -ohjelmat. Oikeudellinen osasto käy läpi ja hyväksyy tarvittaessa tähän ohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset. Tätä Käytäntöä koskevat kysymykset, huolenaiheet tai huomautukset voidaan lähettää myös osoitteeseen [email protected].

Jeunesse noudattaa, valvoo, testaa ja päivittää tietosuojakäytäntöjä, menettelyjä ja järjestelmiä, joiden avulla se voi suojata keräämiään Henkilötietoja. Jeunessen työntekijät koulutetaan tarvittaessa tämän Käytännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Katso Kohdasta 7 toimenpiteet, jotka Jeunesse on toteuttanut Henkilötietojen suojaamiseksi. 

III. Uusiminen/varmentaminen

Jeunesse uusii EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -sertifiointinsa vuosittain, ellei se totea, ettei se enää tarvitse sertifiointia, tai käytä jotakin muuta vaatimusten noudattamisen takaavaa menettelyä.

Jeunesse tekee ennen uudelleensertifiointia sisäisen varmennuksen, jossa se varmistaa, että sen Yksityisasiakkaiden Henkilötietojen käsittelyä koskevat väitteet ja vakuutukset pitävät paikkansa ja että yritys on pannut nämä käytännöt täytäntöön asianmukaisesti. Jeunesse tekee varmennusprosessissa erityisesti seuraavat asiat: 

 1. Käy läpi tämän EU-US Privacy Shield -käytännön ja yrityksen verkkosivustolla julkaistun julkisen tietosuojakäytännön, jotta voidaan varmistaa, että käytännöt kuvailevat tarkasti Yksityisasiakkaiden Henkilötietojen keräämistä koskevia käytäntöjä; 
 2. Varmistaa, että julkisesti julkaistussa tietosuojakäytännössä ilmoitetaan Yksityisasiakkaille, että Jeunesse osallistuu EU-US Privacy Shield- ja US-Swiss Privacy Shield -ohjelmiin, sekä kerrotaan, mistä lisätietoja on saatavana (esim. tämän Käytännön jäljennös); 
 3. Varmistaa, että tämä Käytäntö on jatkuvasti EU-US Privacy Shield -periaatteiden mukainen; 
 4. Varmistaa, että Yksityisasiakkaat tietävät, miten valitukset käsitellään ja mikä mahdollinen riippumaton riitojenratkaisumenettely on (Jeunesse voi antaa nämä tiedot julkisella verkkosivustollaan, Yksityisasiakkaan sopimuksessa tai molemmissa); ja
 5. Käy läpi prosessinsa ja menettelynsä, joissa Työntekijät saavat koulutusta saavat tietoja Jeunessen osallistumisesta EU-US Privacy Shield -ohjelmiin ja Henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä; 

Jeunesse laatii sisäisen varmennuslausunnon vuosittain.

IV. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Jeunesse tarjoaa sen tuotteita ja palveluita ostavien Yksityisasiakkaiden käyttöön monenlaisia ratkaisuja. Jeunesse kerää Yksityisasiakkaiden Henkilötietoja, kun Asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita, rekisteröityvät sen verkkosivustolle, kirjautuvat tililleen, vastaavat kyselyihin, pyytävät tietoja tai ovat muuten yhteydessä yritykseen.

Kerättävät Henkilötiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä Yksityisasiakas tekee sivustollamme ja mitä tuotteita tai palveluita hän pyytää. Jeunesse kerää yleisesti ottaen Yksityisasiakkaista seuraavanlaisia Henkilötietoja: yhteystiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, luottokorttinumero ja luottokortin ’s voimassaolon päättymisajankohta. Yksityisasiakkaat voivat pyytää palvelua myös soittamalla asiakaspalveluun ja lähettämällä sähköpostia. Jälleenmyyjät voivat lisäksi pyytää palvelua online-tukipalvelun kautta. Keräämme tietoja, joita yksityisasiakkaat ja jälleenmyyjät ovat halunneet antaa meille näiden portaalien kautta.

Kun Yksityisasiakas käyttää palveluitamme verkossa, keräämme IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Saatamme yhdistää IP-osoitteen ja selaimen tyypin tiettyyn asiakkaaseen. Saatamme myös kerätä sellaisten henkilöiden Henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä verkkosivustomme välityksellä ja pyytävät lisätietoja; tällaisessa tilanteessa kerättäviä tietoja ovat yhteystiedot (ks. edellä) ja mahdolliset muut tiedot, joita kyseinen henkilö päättää lähettää verkkosivustomme kautta.

Yksityisasiakkaista keräämiämme tietoja käytetään heidän meiltä ostamiemme tuotteiden ja palvelujen myyntiin, tapahtumien hallintaan, raportointiin, laskutukseen, uusintatilauksiin ja muihin toimintoihin, jotka liittyvät palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen Yksityisasiakkaille.

Jeunesse käyttää suoraan Yksityisasiakkailtaan ja välillisesti kumppaneitaan varten keräämiään tietoja palveluntarjoajana muun muassa seuraaviin liiketoimintaansa liittyviin käyttötarkoituksiin:

 1. tuotteiden ylläpitäminen ja tukeminen, pyydettyjen tuotteiden/palvelujen toimittaminen ja tarjoaminen, tähän liittyvien sopimusvelvollisuuksien täyttäminen (mukaan lukien tapahtumien hallinta, raportointi, laskut, tilauksen uusiminen ja muut toimenpiteet, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen Yksityisasiakkaalle); 
 2. viranomaisten raportointi-, vero- ja muiden vaatimusten täyttäminen (esim. tuonti/vienti); 
 3. tietojen, Henkilötiedot mukaan lukien, tallentaminen ja käsittely tietokannoissa ja palvelimilla; 
 4. henkilöllisyyden todentaminen (esim. tilien verkkokäyttöä varten); 
 5. Yksityisasiakkaan pyynnöstä; 
 6. muut liiketoimintaan liittyvät käyttötarkoitukset, jotka ovat sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaan sallittuja tai pakollisia; 
 7. ja muu lainsäädännössä vaadittu käyttö.

Jeunesse ei paljasta henkilötietoja ulkopuolisille sellaisia käyttötarkoituksia varten, jotka poikkeavat olennaisesti tietojen keräämisen alkuperäisestä tarkoituksesta. Jos tämä muuttuu tulevaisuudessa, tarjoamme yksityishenkilöille kieltomahdollisuuden.

V. Tietojen luovuttaminen / Henkilötietojen siirtäminen

Ellei tässä muuta todeta, Jeunesse luovuttaa Henkilötietoja vain Kolmansille osapuolille, joilla on perusteltu syy saada tiedot käyttöönsä ja vain alkuperäisen tapahtuman soveltamisalaan liittyen, ei muihin käyttötarkoituksiin. Tietojen vastaanottajien on pidettävät tiedot luottamuksellisina.

Jeunesse voi toimittaa Henkilötietoja Kolmansille osapuolille, jotka sen edustajina, konsultteina tai alihankkijoina suorittavat tehtäviä Jeunessen puolesta ja sen ohjeiden mukaisesti. Jeunesse voi esimerkiksi säilyttää Henkilötietoja Kolmansien osapuolten pitämissä laitoksissa. Tällaisten Kolmansien osapuolten täytyy sitoutua käyttämään Henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, johon Jeunesse on hankkinut ne, ja niiden täytyy:

 1. noudattaa EU-US Privacy Shield -periaatteita tai muuta mekanismia, joka on sallittu Henkilötietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevien, sovellettavan EU:n ja Sveitsin tietosuojalainsäädännön nojalla; 
 2. tai sitoutua tarjoamaan Henkilötiedoille riittävä suoja, joka on vähintään yhtä hyvä kuin tässä Käytännössä esitetty suoja; 

Jeunesse voi myös luovuttaa Henkilötietoja muihin tarkoituksiin tai muille Kolmansille osapuolille, jos Rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tai pyytänyt sitä. Huomaa, että Jeunesse voi joutua luovuttamaan henkilön henkilötietoja julkisten viranomaisten oikeutetun pyynnön perusteella, muun muassa kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien vaatimusten vuoksi. Jeunesse on vastuussa henkilötietojen asianmukaisesta siirtämisestä kolmansille osapuolille.

VI. Arkaluontoiset tiedot

Jeunesse ei kerää Yksityisasiakkaita koskevia Arkaluontoisia tietoja.

VII. Tietojen eheys ja tietoturva

Jeunesse pyrkii varmistamaan Henkilötietojen paikkansapitävyyden ja eheyden kohtuullisin ponnisteluin ja päivittämään tiedot tarvittaessa. Jeunesse on toteuttanut fyysiset ja tekniset turvatoimet, joiden avulla Henkilötietoja suojataan häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Esimerkiksi sähköisessä muodossa tallennettuja Henkilötietoja säilytetään turvallisessa, palomuurilla suojatussa verkossa, ja Jeunessen ’s sähköisten järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjän todentamista salasanan tai vastaavan keinon avulla. Jeunesse käyttää myös tietojen käyttöoikeuden rajoituksia ja rajoittaa täten niiden työntekijöiden joukkoa, joilla on oikeus käyttää Yksityisasiakkaiden Henkilötietoja.

Jeunesse hyödyntää myös turvallista salausteknologiaa tiettyjen henkilötietojen luokkien suojaukseen. Näistä varotoimista huolimatta mitkään tietoturvaratkaisut eivät takaa, että tiedot ovat jatkuvasti täysin suojassa. 

VIII. Ilmoittaminen

Jeunesse ilmoittaa Yksityisasiakkaille EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -periaatteiden noudattamisesta julkisella verkkosivullaan osoitteessa:  https://www.jeunesseglobal.com/fi-FI/privacy-policy ja pyytää Yksityisasiakkaalta hyväksynnän ja noudattaa nykyistä käytäntöä, kun asiakkaat antavat yritykselle tapahtumaprosessissa käytettäviä tietoja.

IX. Oikeus käyttää henkilötietoja

Jeunesse’s työntekijät saavat käyttää Henkilötietoja vain, jos heillä on siihen lupa, ja vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on heille myönnetty. 

X. Oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa Henkilötiedot

 1. Tarkistusoikeus. Yksityishenkilöillä on oikeus tietää, mitä heitä koskevia Henkilötietoja tietokannoissa on, ja varmistaa, että Henkilötiedot pitävät paikkansa ja ovat olennaisia sen käyttötarkoituksen kannalta, jota varten Jeunesse on kerännyt ne. Yksityisasiakkaat saavat tarkistaa itseään koskevat, tietokantoihin tallennetut Henkilötiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista, poistamista tai estämistä siinä laajuudessa kuin se on sallittua sovellettavan lainsäädännön ja Jeunessen käytäntöjen mukaan. Jeunesse antaa Yksityisasiakkaille oikeuden tarkistaa Henkilötietonsa Asiakkaan tekemän kohtuullisen pyynnön perusteella ja EU-US Privacy Shield -periaatteissa vaaditulla tavalla, jotta mahdolliset virheelliset tiedot voidaan korjata tai täydentää. Yksityisasiakkaat voivat muokata Henkilötietojaan kirjautumalla tiliprofiiliinsa tai ottamalla Jeunesseen yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse. Rekisteröityjen on Henkilötietojaan muuttaessaan annettava vain totuudenmukaisia, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja. Yksityisasiakkaat voivat pyytää Henkilötietojensa poistamista lähettämällä sitä koskevan kirjallisen pyynnön Jeunessen paikalliselle toimistolle.
 2. Henkilötietopyynnöt. Jeunesse seuraa seuraavia tilanteita ja ilmoittaa niistä lainsäädännön ja sopimuksen perusteella asianosaisille: (a) oikeudellisesti sitova, lainvalvontaviranomaisen tekemä Henkilötietojen luovutuspyyntö, ellei ilmoittamista ole kielletty lainsäädännössä tai määräyksessä; tai (b) Rekisteröidyltä saadut pyynnöt. Jos Jeunesse saa Yksityisasiakkaalta tämän Henkilötietojen tarkistamista koskevan pyynnön, Jeunesse toimittaa kyseiset tiedot, ellei lainsäädännössä tai kyseisen Yksityisasiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa muuta edellytetä.
 3. Tarkistus-, muutos- ja korjauspyyntöjen toteuttaminen. Jeunesse pyrkii vastaamaan viipymättä kaikkiin kohtuullisiin pyyntöihin, jotka koskevat Henkilötietojen tarkistusta, muuttamista tai poistamista käytöstä.

XI. Tämän Käytännön muutokset

Tähän Käytäntöön saatetaan tehdä aika ajoin muutoksia EU-US Privacy Shield -periaatteiden ja sovellettavan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön ja -periaatteiden mukaisesti. Ilmoitamme tämän käytännön muutoksista työntekijöille intranetissä, sähköpostilla tai muulla tavoin. Ilmoitamme Asiakkaille, jos teemme muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti aiemmin kerättyjen Henkilötietojen käsittelyyn, ja annamme Asiakkaille mahdollisuuden valita, saako Henkilötietoja käyttää millään olennaisesti poikkeavalla tavalla.

XII. Kysymykset tai valitukset

Jos EU:n ja Sveitsin Yksityisasiakkailla on tätä Käytäntöä koskevia kysymyksiä tai valituksia, he voivat ottaa yhteyttä Jeunesseen osoitteeseen: [email protected].

XIII. Täytäntöönpano ja riitojen ratkaisu

Jeunesse sitoutuu EU-US ja Swiss-US Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti ratkaisemaan tietosuojaa ja henkilötietojen keräämistä tai käyttöä koskevat valitukset. Jos EU:n ja Sveitsin asiakkailla on Henkilötietojensa käyttöä koskevia kysymyksiä, heidän tulisi ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen: [email protected].

Jos Asiakkaan kysymystä tai huolenaihetta ei voida ratkaista tässä menettelyssä, Jeunesse on EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti sitoutunut viemään ratkaisematta jääneet tietosuojaan liittyvät kiistat riippumattoman riidanratkaisumenettelyn ratkaistavaksi. Käsittelystä vastaa JAMS, globaali henkilötieto- ja tietosuoja-asioihin keskittynyt välimiesmenettelykeskus.

Jos et saa pikaisesti kuittausta valituksestasi tai jos Jeunesse ei käsittele valitustasi sinua tyydyttävällä tavalla, EU:n ja Sveitsin asukkaat voivat tehdä valituksen JAMS EU and Swiss Privacy Shield -ohjelman kautta, osoite: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. EU:n ja Sveitsin asukkaat voivat lopuksi viimeisenä ratkaisukeinona ja tietyissä tilanteissa hakea ratkaisua Privacy Shield Panel -mekanismista, joka on sitova välimiesmenettely.

Jeunesse sitoutuu toimimaan yhteistyössä EU:n ja Sveitsin tietosuojaviranomaisten kanssa ja noudattamaan niiden antamia ohjeita, kun henkilöstöhallinnon tietoja siirretään EU:sta ja Sveitsistä työsuhteen yhteydessä.

XIV. Termimääritelmät

Tämän Käytännön isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraavat merkitykset:

" Yksityisasiakas " tarkoittaa Jeunessen EU:ssa tai Sveitsissä olevaa Yksityisasiakasta. Tämä termi kattaa myös Jeunessen henkilöedustajat, myyntiedustajat tai yksityisasiakkaat sekä Jeunessen työntekijät siinä tapauksessa, että Jeunesse on saanut kyseistä henkilöä koskevat Henkilötiedot kyseiseltä Yksityisasiakkaalta liikesuhteessa Jeunessen kanssa.

" Rekisteröity " tarkoittaa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista, elossa olevaa henkilöä. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Sveitsissä olevien Asiakkaiden osalta Rekisteröity voi tarkoittaa myös oikeushenkilöä.

" Työntekijä " tarkoittaa Jeunessen tai sen osakkuus- tai tytäryhtiön työntekijää (joka voi olla tilapäinen, pysyvä, osa-aikainen tai sopimusperustainen), entistä työntekijä, itsenäistä alihankkijaa tai työnhakijaa, joka asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa.

" Euroopan " or " Euroopan unionin jäsenvaltio " tarkoittaa Euroopan unioniin kuuluvaa maata.

" Henkilötiedot " kuten ne on määritelty EU:n yleisen tietosuojasäädöksen 2016/679 Artiklassa 4, tarkoittaa kaikkia tietoja jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnonmukaiseen henkilöön (’tietojen subjekti’); tunnistettava luonnonmukainen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuoraan etenkin viittauksella tunnisteeseen, jollainen voi olla nimi, tunnistusluku, sijaintitiedot, verkkotunniste tai yksi tai useampi tekijä joka liittyy kyseisen luonnollisen henkilön fyysisiin, fysiologiseen, geneettiseen, mentaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin.

" Arkaluontoiset tiedot " tarkoittaa Henkilötietoja, joista käy ilmi Rekisteröidyn lääketieteellinen tai terveydellinen tila, rotu tai etnisyys, poliittinen, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai mielipiteet, seksuaalinen suuntautuminen tai ammattiliiton jäsenyys.

" Kolmas osapuoli " tarkoittaa yksilöä tai yhteisöä, joka ei ole Jeunesse eikä Jeunessen työntekijä, edustaja, alihankkija tai myyntiedustaja.